صفحه نخست > در حال اجرا > پروژه برج مسکونی آریاد 4 دارآباد

بتن ریزی سقف سوم ( کف همکف) 23 اسفند 98
بتن ریزی سقف سوم ( کف همکف) 23 اسفند 98
بتن ریزی سقف سوم ( کف همکف) 23 اسفند 98
بتن ریزی سقف سوم ( کف همکف) 23 اسفند 98
بتن ریزی سقف سوم ( کف همکف) 23 اسفند 98
بتن ریزی سقف سوم ( کف همکف) 23 اسفند 98
بتن ریزی سقف دوم بهمن 98
بتن ریزی سقف دوم بهمن 98
سقف دوم بهمن 98
سقف دوم بهمن 98
سقف دوم بهمن 98
سقف دوم بهمن 98
سقف دوم بهمن 98 برف
سقف دوم بهمن 98 برف
سقف دوم بهمن 98 برف
سقف دوم بهمن 98 برف
سقف دوم بهمن 98
سقف دوم بهمن 98
قالب بندی سقف دوم بهمن 98
قالب بندی سقف دوم بهمن 98
برف
برف
بتن ریزی ستون های 2-
بتن ریزی ستون های 2-
پیاده سازی محل ستون های طبقه 2-
پیاده سازی محل ستون های طبقه 2-
آرماتور بندی ستون های طبقه 2-
آرماتور بندی ستون های طبقه 2-
بتن ریزی سقف اول 3-
بتن ریزی سقف اول 3-
عملیات اجرای سقف اول 3-
عملیات اجرای سقف اول   3-
قالب بندی سقف اول
قالب بندی سقف اول
قالب بندی سقف اول
قالب بندی سقف اول
بتن ریزی فنداسین
بتن ریزی فنداسین
آرماتور بندی فنداسیون
آرماتور بندی فنداسیون
آرماتور بندی فنداسیون
آرماتور بندی فنداسیون
آرماتور بندی فنداسیون
آرماتور بندی فنداسیون
آرماتور بندی شمع بتنی
آرماتور بندی شمع بتنی
شروع عملیات اسکلت بتنی مهر ماه 98
شروع عملیات اسکلت بتنی مهر ماه 98
بتن مگر کف چاه شمع بتنی
بتن مگر کف چاه شمع بتنی
بتن مگر
بتن مگر
اتمام زهکشی و اجرای بتن مگر
اتمام زهکشی و اجرای بتن مگر
عایق ژئوتکستایل زهکشی
عایق ژئوتکستایل زهکشی
زهکشی زیر فنداسیون
زهکشی زیر فنداسیون
حفاری مسیر زهکشی
حفاری مسیر زهکشی
حفاری چاه شمع های بتنی
حفاری چاه شمع های بتنی
بررسی حجم خاکبرداری جهت پیاده سازی بنا
بررسی حجم خاکبرداری جهت پیاده سازی بنا
پایان خاکبرداری خاکبرداری
پایان خاکبرداری خاکبرداری
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
عملیات نیلینگ
عملیات نیلینگ
عملیات نیلینگ
عملیات نیلینگ
عملیات نیلینگ
عملیات نیلینگ
گودبرداری
گودبرداری
خاکبرداری اردیبهشت 98
خاکبرداری اردیبهشت 98
خاکبرداری اردیبهشت 98
خاکبرداری اردیبهشت 98
خاکبرداری اردیبهشت 98
خاکبرداری اردیبهشت 98
تخریب
تخریب
جانمایی دقیق ساختمان جدید
جانمایی دقیق ساختمان جدید
تجهیز کارگاه حصار کشی
تجهیز کارگاه حصار کشی
تجهیز کارگاه حصار کشی
تجهیز کارگاه حصار کشی